Poziv na godišnju Skupštinu akcionara 16.05.2008. u 12:00

    Naslovna strana    |    Dodatna obaveštenja za akcionare    |    Zaposlenje    

Dodatna obaveštenja

 

Izveštaj o bitnom događaju 01.07.2009.

Poziv za Skupštinu akcionara zakazanu za 30.06.2009.

Finansijski izveštaji za 2007. godinu

Poziv za godišnju Skupštinu akcionara zakazanu za 16.05.2008.

Izveštaj Upravnog odbora

Izveštaj Nadzornog odbora

Predlog dopune dnevnog reda

Korigovani finansijski izveštaji i komentar šefa računovodstva

Izveštaj revizora o finansijskim izveštajima za 2006. godinu

Predlog za revizora 

Zapisnik sa 9. redovne sednice Upravnog odbora, održanog 15.06.2007.

Predlog ugovora o promeni oblika organizovanja

Izveštaj o bitnom događaju

Obaveštenje za akcionare Ribarskog gazdinstva ad Beograd,
o načinu upisa akcija nakon registracije akcija u CRHoV

Finansijski izveštaji za 2006. godinu     (1.217kB)

Finansijski izveštaji na dan 30.06.2007. godine     (1.311kB)

Izveštaj  revizora  o finansijskim izveštajima na dan 30.06.2007. godine